Cele i zadania

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości a także do podjęcia dalszej nauki, kształtuje pełną dojrzałość osobową i intelektualną, umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy o Bogu, człowieku i świecie, przygotowuje do czynnego udziału w życiu religijnym, społecznym i rodzinnym, umożliwia  rozwój zainteresowań, zapewnia opiekę pedagogiczną a także bezpieczne i higieniczne warunki nauki. Szkoła wychowuje do otwartości i szacunku dla osoby ludzkiej, miłości Ojczyzny i poszanowania jej kulturowego i moralnego dziedzictwa, poszanowania wartości chrześcijańskich, postawy odpowiedzialności i wrażliwości. W realizacji swoich zadań szkoła respektuje Prawo Boże zawarte w Dekalogu i Ewangelii, nauczanie Kościoła Katolickiego, zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa państwowego. Na terenie szkoły obowiązuje jednolity strój szkolny.