O nas

Katolicka Szkoła Podstawowa i Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi. Wszystkie pracownie są nowocześnie wyposażone (projektory, tablice multimedialne, ekrany multimedialne, nagłośnienie, sprzęt audio-video) a baza dydaktyczna wciąż wzbogacana. Nowe boisko szkolne i własna sala gimnastyczna dają możliwości organizacji zajęć wychowania fizycznego zarówno w budynku szkolnym jak też na świeżym powietrzu. Mieszcząca się na pierwszym piętrze aula stanowi miejsce zajęć tanecznych oraz spotkania chóru szkolnego. Szkoła dysponuje własną biblioteką z bogatym księgozbiorem lektur szkolnych oraz innymi pozycjami literatury polskiej i światowej. Uczniowie mogą też korzystać z czytelni ze stanowiskami multimedialnymi.  Drugim językiem obcym, jaki uczniowie mogą poznawać podczas nauki w szkole, jest język hiszpański. Komfortowi pracy sprzyjają małe zespoły klasowe. Indywidualizacja procesu nauczania i osobisty kontakt z uczniem, jego zainteresowaniami,zdolnościami i problemami dają możliwość rozwoju tak uczniom wybitnie uzdolnionym, jak też uczniom z dysfunkcjami, potrzebującym szczególnego wsparcia. Co roku organizowane są atrakcyjne wyjazdy dla uczniów, również zagraniczne. Dzięki e-dziennikowi rodzice uczniów mają możliwość bieżącego śledzenia postępów swoich dzieci także kontaktu z wychowawcą i gronem pedagogicznym. Bezpieczeństwo uczniów ma wspierać szkolny system monitoringu i kamery zainstalowane na korytarzach. Szkolna stołówka proponuje uczniom domowe obiady a dojeżdżający mogą zamieszkać w internacie mieszczącym się na najwyższej kondygnacji szkolnego budynku.

Struktura szkoły

Organ prowadzący szkołę: 

Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej – prowincja sandomierska 

     Dyrektor:  mgr Magdalena Kwiatkowska

                                  

Na terenie szkoły obowiązuje jednolity strój szkolny

Patronka
Św. Jadwiga urodziła się jako trzecia córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety, księżniczki z Bośni. Było to prawdopodobnie ostatniego stycznia 1373 roku.

Jako dziecko została zaślubiona z Wilhelmem synem Leopolda z Austrii. Zrezygnowała jednak z osobistych marzeń i poślubiła księcia Litwy Władysława Jagiełłę, który złożył obietnicę chrztu całej Litwy oraz połączenia się unią z Polską.

Ta mądra i piękna Andegawenka, po zajęciu tronu Polski, nie ograniczała się tylko do zwyczajowej  funkcji królowej, ale oddała się dziełom,  które ze względu na swą doniosłość przetrwały wieki:

Litwie zaniosła krzyż Chrystusowy,
w Pradze ufundowała bursę dla studentów z Litwy,
uprosiła papieża o utworzenie Fakultetu Teologicznego w Krakowie.
opiekowała się chorymi i fundowała szpitale,
sporządziła akt fundacyjny i dokonała zapisu testamentalnego na rzecz Akademii, dzięki czemu uchodzi za współzałożycielkę Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zmarła 17 lipca 1399 roku w opinii świętości. Została pochowana na Wawelu.

W roku 1979 Jan Paweł II beatyfikował Królową a 8 czerwca 1997 dokonał jej kanonizacji.

Hymn

Historia szkoły

Historia szkół prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służek Zgromadzenia Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu

Początki naszej szkoły sięgają lat trzydziestych XIX wieku, kiedy to na posesji przekazanej Zgromadzeniu przez siostrę  Zofię Sokołowską rozpoczęto budowę gmachu szkolnego. Obecny budynek szkoły powstawał w latach 1935-1938. Po wybuchu II wojny światowej Niemcy zajęli cały gmach na potrzeby armii hitlerowskiej. Mimo to zajęcia były kontynuowane do 1942 roku, kiedy to władze okupacyjne szkołę zamknęły. W 1944 roku Siostry Służki przejęły gmach i otworzyły w nim ponownie 3-letnią Żeńską Szkołę Krawiecką Towarzystwa „Samopomoc”, a następnie 4-letnie Gimnazjum Krawieckie Towarzystwa „Samopomoc”. W czerwcu 1950 roku szkołę zamknięto a w jej miejsce otworzono Państwowe Technikum Przemysłu Odzieżowego. Po 36 latach Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu odzyskało kompletnie zrujnowany budynek i po ponad 10 latach, 1 września 1997 roku, otworzyło  Katolickie Liceum im. św. Jadwigi Królowej a kilka lat później Katolickie Gimnazjum.

Cele i zadania

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości a także do podjęcia dalszej nauki, kształtuje pełną dojrzałość osobową i intelektualną, umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy o Bogu, człowieku i świecie, przygotowuje do czynnego udziału w życiu religijnym, społecznym i rodzinnym, umożliwia  rozwój zainteresowań, zapewnia opiekę pedagogiczną a także bezpieczne i higieniczne warunki nauki. Szkoła wychowuje do otwartości i szacunku dla osoby ludzkiej, miłości Ojczyzny i poszanowania jej kulturowego i moralnego dziedzictwa, poszanowania wartości chrześcijańskich, postawy odpowiedzialności i wrażliwości. W realizacji swoich zadań szkoła respektuje Prawo Boże zawarte w Dekalogu i Ewangelii, nauczanie Kościoła Katolickiego, zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa państwowego. Na terenie szkoły obowiązuje jednolity strój szkolny.

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady rodziców – p. Ewelina Drążek

Skarbnik – p. Agnieszka Bednarz

Sekretarz – p. Maria Nyrmberg

 

Samorząd szkół
Samorząd Katolickiej Szkoły Podstawowej, Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej

 

Przewodniczący: Jakub Chmiel –  I „b” KLO

Zastępca: Aleksandra Drypa – II KLO

Skarbnik: Piotr Grządkowski – I „a” KLO

Członkowie samorządu: Wiktoria Gazda  – II KLO, Franciszek Budzyń – kl VII KSP i Maciej Michajłyszyn – kl VI KSP

Opiekun samorządu:

mgr Jacek Kruk

dr Nel Sierant-Rożmiej